Privacy statement

Petra Overgaag Leefstijlcoaching

Oosterbeek, 8 september 2020

Petra Overgaag Leefstijlcoaching, gevestigd aan Noorderweg 4, 6861 XX Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Petra Overgaag is de Functionaris Gegevensbescherming van Petra Overgaag Leefstijlcoaching. Zij is te bereiken via info@petraovergaag.nl.

Contactgegevens:

www.petraovergaag.nl
Noorderweg 4
6861 XX Oosterbeek
06-17 65 24 34

Persoonsgegevens die wij verwerken

Petra Overgaag Leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Zorgverzekering, huisarts
 • BSN nummer
 • Overige bijzondere/gevoelige persoonsgegevens (o.a. medische gegevens) die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens consulten, in correspondentie en telefonisch en die nodig zijn in het kader van de dienstverlening: leefstijlaspecten, fysieke aspecten, mentale aspecten, psycho-sociale aspecten.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petraovergaag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petra Overgaag Leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Petra Overgaag Leefstijlcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Eventueel voor het afhandelen van uw betaling of declaratie bij uw zorgverzekering

Geautomatiseerde besluitvorming

Petra Overgaag Leefstijlcoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petra Overgaag Leefstijlcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia   > 7 jaar    > Op factuur, belastingdienst
 • Adres    > 7 jaar    > Op factuur, belastingdienst
 • Telefoonnummer > 2 jaar    > Dossiervorming
 • Zorgverzekeraar > 7 jaar    > Op factuur, belastingdienst
 • Polisnummer zorgverzekering    > 7 jaar    > Op factuur, belastingdienst
 • Gezondheid    > 2 jaar     > Dossiervorming
 • Overige persoonsgegevens    > 2 jaar     > Dossiervorming

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Petra Overgaag Leefstijlcoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zorgverleners en zorgverzekeraars) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Petra Overgaag Leefstijlcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Petra Overgaag Leefstijlcoaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Petra Overgaag Leefstijlcoaching te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Petra Overgaag Leefstijlcoaching heeft hier geen invloed op.

Petra Overgaag Leefstijlcoaching heeft Google geen toestemming gegeven om via Petra Overgaag Leefstijlcoaching verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petra Overgaag Leefstijlcoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petraovergaag.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Petra Overgaag Leefstijlcoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petra Overgaag Leefstijlcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons vi info@petraovergaag.nl.