Algemene voorwaarden

8 september 2020

Artikel 1         Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
 • Opdrachtnemer: Petra Overgaag Leefstijlcoaching.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Petra Overgaag opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 1. Vestigingsadres opdrachtnemer: Noorderweg 4, 6861 XX Oosterbeek, info@petraovergaag.nl
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van opdrachtnemer.
 3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts dan bindend, wanneer ze uitdrukkelijk in de offerte of overeenkomst staan.

 

Artikel 2         Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Tenzij anders overeengekomen worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast. Overige vervolggesprekken worden beschouwd als adviesgesprekken en per uur gefactureerd.

 

Artikel 3         Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde documenten door beide partijen.
 2. Bij ondertekening van offerte of overeenkomst geeft de opdrachtgever aan tevens de bijgesloten algemene voorwaarden te onderkennen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 4         Tarieven en beloningen

 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijf- en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van de overeenkomst stijgen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen. Doorberekening vindt plaats na overleg met de opdrachtgever, met een gespecificeerde opgave van kosten.
 4. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
 5. Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden aan een derde partij. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na kennismaking met de derde partij. Ook in dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de rapportage een advies aan opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de opvolging daarvan.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

 

Artikel 6         Intellectueel eigendom, gebruikersrecht en vertrouwelijkheid

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij opdrachtnemer.
 2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de klant tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle nodige maatregelen treffen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Artikel 7         Annulering door opdrachtgever

 1. Bij annulering door de opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden:
 2. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 3. Bij annulering op de dag van cq. tijdens de uitvoering van de overeenkomt dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan. c. Bij annulering tot een week voor aanvang van het overeengekomen project dient 75% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
 4. Bij annulering tot een maand voor aanvang van het overeenkomen project dient 50% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
 5. Bij annulering in alle andere gevallen worden aan opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten en uit annulering voortvloeiende kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8         Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot het moment dat de opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.

 

Artikel 9         Betalingstermijnen en facturering

 1. Het aantal termijnen waarin opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag zal betalen, alsmede de bijbehorende termijnbedragen en vervaldata, worden vermeld in de in artikel 3 genoemde overeenkomst.
 2. Indien enige vorm van termijnbetaling niet schriftelijk is vastgelegd, zal opdrachtgever het volledige bedrag in één termijn voldoen volgens de in artikel 10 genoemde betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 10       Betalingsvoorwaarden

 1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.
 3. Wanneer de betaling, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaand bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 11       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdracht naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.
 4. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld , dat opdrachtnemer aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door opdrachtnemer gefactureerd kon worden.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 12        Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. De opdrachtnemer behandelt klachten altijd vertrouwelijk.
 4. De opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Als na rechtstreeks overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geen oplossing of overeenstemming ontstaat voor een klacht, kan het Klachtenportaal Zorg als onafhankelijke instantie optreden voor bemiddeling of beoordeling van de klacht.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer zinvol of mogelijk is, zal de opdrachtnemer een evenredig deel van de factuur crediteren.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 13       Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.